Zápis detí do MŠ v školskom roku 2021/22 - Oznámenie o zápise detí do MŠ

 

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,

ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2021/2022

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 pís., a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje riaditeľka materskej školy, ktorý zároveň aj postupuje v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávania (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

l. Termín a miesto zápisu

 

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktnej e-mailové adrese uvedenej v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu bude žiadosť, ktorú je potrebné vytlačiť' a nechať všeobecnému lekárovi pre deti a dorast potvrdiť zdravotnú spôsobilosť dieťaťa ako aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (či dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania).

Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa doručí osobne v stanovenom termíne riaditeľke materskej školy, ktorú v elektronickej žiadosti uviedol ako prvú v poradí.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 bude dostupný na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 1. mája 2021.

 

 

Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné vyplniť a odoslať

v termíne od 1. mája do 15. mája 2021!

Po tomto termíne bude elektronický formulár zablokovaný.

 

 

Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy osobne:

 

V STREDU 19. mája 2021 od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny

VO ŠTVRTOK   20. mája 2021 od 15:00 hodiny  do 17:00 hodiny

 

 

Pokiaľ by do tohoto termínu nebola ukončená mimoriadna situácia a materské školy by boli zatvorené, nový termín preberania žiadostí bude oznámený obvyklým spôsobom na webovej stránke mestskej časti.

 

 

Pri doručení riadne vyplnenej Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží okrem vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 

2. Podmienkv prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

 

• Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti od troch rokov veku.

 

• Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to kapacitné, personálne a celkové prevádzkové podmienky umožňujú.

 

 

Bližšie informácie poskytne školský úrad, č. t.: 02 60101158.

 

Podrobnejšie informácie o prijímaní detí nájdete na stránke MČ Dúbravka:

 https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html

 

Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie :

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa:

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a odovzdať tlačivá- viď :  http://www.ms-nejedleho.sk/dokumenty.html

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ: Potreby detí pri nástupe do MŠ

 

 

Informácie o prijímaní detí do MŠ:

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (do materských škôl) bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov.

 

• Predprimárne vzdelávanie deťom poskytuje materská škola.

• Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie priebežne

alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti.

• Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy

a inom verejne dostupnom mieste spravidla mesiac pred termínom zverejnenia elektronických prihlášok do MŠ.

• Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy aj podmienky

prijímania detí do materskej školy.

• Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

S prihláškou je potrebné doložiť aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je

aj údaj o povinnom očkovaní.

• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

• Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak

to umožňujú kapacitné podmienky a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

• O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka danej materskej školy.

• V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľka vydá písomné rozhodnutie (podľa správneho poriadku) o prijatí alebo neprijatí

 dieťaťa do materskej školy spravidla do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

• Rozhodnutia (podľa správneho poriadku) o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy počas školského roka vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

• Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú: deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. ktoré do 31.08. v príslušnom roku dovŕšili piaty rok veku).

 

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

 

 

• Z dôvodu ľahšej adaptácie možno dieťa prijať na čas adaptačného pobytu (alebo diagnostického pobytu), v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutú dĺžku denného pobytu, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje dieťaťu riadnu starostlivosť.

• Ak sa dieťa v materskej škole zadaptuje, môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou materskej školy pokračovať v riadnej (celodennej) dochádzke.

• Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka, po prerokovaní so zákonným zástupcom, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

• Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť maximálne tri mesiace.

• Riaditeľka materskej školy informuje obec o počte prijatých a neprijatých detí. Obec je povinná viesť evidenciu detí v materských školách.

• „Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 14)“