Zápis detí do MŠ v školskom roku 2021/22 - Oznámenie o zápise detí do MŠ

 

Zápis detí do materských škôl k 1.9.2020 je spustený od 1.04.2020 a trvá do konca mája.

 

Podrobnejšie informácie o prijímaní detí nájdete na stránke MČ Dúbravka:

 https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html

 

Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je dostupný na:

 https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/formular.html

 

 

Bližšie informácie poskytne školský úrad č. t. +421 2 60101158.

 

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa doručí do MŠ riaditeľke materskej školy- do schránky MŠ, nie osobne.

 

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

 

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2020/2021

________________________________________________________________________

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) a b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky  MŠ  SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

Postup prijatia dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/2021

 

1. Termín a miesto zápisu

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa doručí do materskej školy (poštou, alebo hodí do schránky MŠ), ktorú uviedol prvú v poradí.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude dostupný na stránke Mestskej časti Dúbravka od 1.apríla 2020.

 

ZMENA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ:

 

Vyplnenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky v materskej škole.

Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15 . júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára na žiadosti bude treba doložiť dodatočne najneskôr do 30 . júna 2020 (kto momentálne nemôže navštíviť svojho pediatra).

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 

• Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

• Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku.

 

3. Ostatné podmienky prijímania

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú uprednostnené  deti, ktoré majú v našej materskej škole súrodenca

 

Prijímanie detí do materskej školy v školskom roku 2020/21 (po ukončení zápisu) :

 

 V prípade  voľnej kapacity materskej školy v priebehu školského roka 2020/21 rodič najskôr vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Formulár bude dostupný na stránke Mestskej časti Dúbravka. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach.

 

Na tejto žiadosti je potrebné v zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

 

UPOZORNENIE: Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa: https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/formular.html

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a odovzdať tlačivá- viď :  http://www.ms-nejedleho.sk/dokumenty.html

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ: Potreby detí pri nástupe do MŠ