Informácie o úhrade mesačných poplatkov (tzv. školné; rodičovský príspevok, stravné a réžia):

 

  • Mesačný príspevok (školné)- platný od 1.septembra 2021

 

Na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič sumou 30 € mesačne

na jedno dieťa, príspevok sa uhrádza do 10. dňa v danom mesiaci.

 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 MČ BA-Dúbravka o určení výšky príspevku-Čl.2:

 

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný

zástupca dieťaťa mesačne sumou 30,00 eur na jedno dieťa.

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom. (1)

(3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v

prípadoch stanovených zákonom. (2)

(4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, ak bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku

pomernej časti určí zriaďovateľ.

 

________________________________

 

1 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

2 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predškoláci sú od tejto platby v zmysle zákona oslobodení !

 

 

Spôsob úhrady (školné) :

 

Príspevok 30,00 € sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

Číslo účtu IBAN:      SK07 0200 0000 0016 3558 0453             Peňažný ústav: VÚB

 

(Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu)

 

 

 

  • Rodičovský príspevok (ZRŠ)

 

Rodičovský príspevok ZRŠ MŠ Nejedlého je 110 €/ rok.

 

Ak MŠ v daný školský rok navštevujú 2 súrodenci , za 2. dieťa sa platí príspevok ZRŠ 100 €/ rok.

 

Suma bola odsúhlasená na 1. združení ZRŠ

 

Spôsob úhrady (ZRŠ):

 

  • 55 € na 1. polrok do 15.októbra

 

  • 55 € na 2. polrok do 15. februára

 

Číslo účtu IBAN:   SK90 8330 0000 0028 0139 6788            Peňažný ústav: Fio banka

 

(Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu).

 

Suma bola odsúhlasená na 1. združení ZRŠ.

 

Rodičovský príspevok sa od 1.10.2021 z dôvodu administratívneho zjednodušenia hradí na účet občianskeho združenia OZ MŠ NEJEDLÍČKA

ako finančný dar OZ.

Účel a použitie  rodičovských príspevkov zostávajú nezmenené a riadia sa stanovami OZ MŠ NEJEDLÍČKA (viď občianske združenie).

 

Z príspevku ZRŠ sa hradí  pranie a žehlenie bielizne, výtvarný a pracovný materiál, edukačné pomôcky, akcie pre deti (divadlá, MDD, karneval...),

darčeky pre deti na Mikuláša, MDD, predškolákom na rozlúčku, hračky na Vianoce, modernizuje sa z neho materiálno technické vybavenie MŠ

( aj s podporou 2 % daní).

 

Ciele OZ MŠ NEJEDLÍČKA:

- podpora modernizácie materiálno - technického zabezpečenia MŠ Nejedlého,

- podpora kultúrno-spoločenských a pohybových aktivít detí v MŠ Nejedlého,

- pomoc pri zabezpečovaní externej odbornej podpory rozvoja v MŠ Nejedlého.

 

 

 

  • Školská jedáleň - stravovanie

 

Odhlásiť sa zo stravy  je možné najneskôr do 8.00 hodiny v MŠ, na tel. 02 64 36 71 27.

 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Spôsob úhrady (príspevok na stravu a réžiu):

 

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred, najneskôr však do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu,

v ktorom sa stravovanie poskytuje.

 

Suma pre trvalý príkaz:  39,00 €   (29,00 € + 10,00 € )

 

-obsahuje réžiu aj mesačný poplatok za jedlo v priemere na 20 dní

 

Číslo účtu IBAN:     SK11 0200 0000 0016 3448 5251                     Peňažný ústav: VÚB

 

VS (variabilný symbol): určí vedúca jedálne

 

 

 

Stravovanie je zabezpečené v rámci školskej jedálne ZŠ.

 

Pre prihlásenie dieťaťa na stravu na aktuálny školský rok treba poslať na e-mail: sj@nejedleho.sk,  alebo doručiť do MŠ v deň nástupu: prihláška na stravovanie 2021/22

 

Prosíme nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na aktuálny školský rok.

 

Ak bude mať Vaše dieťa poldennú dochádzku a nebude poberať olovrant (minimálne celý mesiac) treba doručiť do MŠ: čestné prehlásenie

 

 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ MČ Dúbravka:

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 - Čl.4

 

Príspevok na 1 deň pre 1 dieťa je určený nasledovne:

Materská škola ( od 2 do 6 rokov) :

                Desiata      Obed    Olovrant     Spolu

2.pásmo :  0,36 €     0,85 €   0,24 €      1,45 €

 

Stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na  jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 10 Eur/ mesiac.

Režijný príspevok je nevratný.

Za každé dieťa, ktoré odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, sa uhrádza režijný príspevok.

Za deti, ktoré majú individuálnu stravu (alergie, intolerancie....) a majú umožnenú donášku vlastného jedla do školskej jedálne sa hradia režijné náklady.

 

 

Vrátenie preplatkov za stravu:

 

Pre vrátenie preplatkov za stravu v ŠJ je potrebné kontaktovať vedúcu ŠJ: Anna Machová, e-mail: sj@nejedleho.sk, tel.: 0904 546 837.