Informácie o úhrade mesačných poplatkov (tzv. školné; rodičovský príspevok, stravné a réžia):

 

Mesačný príspevok (školné)- platný od 1.septembra 2019

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení prispieva rodič sumou 30 € mesačne na jedno dieťa

podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby.

 

1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti Bratislava-Dúbravka  uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 30 eur

pre jedno nezaopatrené dieťa

 

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred, najneskôr do 14. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:

 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu²)

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 

4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku pomernej časti určí zriaďovateľ materskej školy.

 

Predškoláci sú od tejto platby v zmysle zákona oslobodení !

 

 

Spôsob úhrady (školné) :

 

Príspevok 30,00 € sa uhrádza vopred do 14. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

Číslo účtu IBAN:      SK0702000000001635580453                Peňažný ústav: VÚB

 

(Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu)

 

 

 

Rodičovský príspevok (ZRŠ)

 

Rodičovský príspevok ZRŠ MŠ Nejedlého je 130 €/ rok.

Ak MŠ v daný školský rok navštevujú 2 súrodenci , za 2. dieťa sa platí príspevok ZRŠ 100 €/ rok.

 

Suma bola odsúhlasená na 1. združení ZRŠ. Z príspevku sa uhrádzajú pomôcky pre deti na edukáciu, výtvarný a pracovný materiál, hračky, darčeky pre deti, aktivity ako divadlá, výlety, animátori na celoškolské akcie, vybavenie MŠ edukačným detským nábytkom pre námetové hry, z príspevku sa hradí aj pranie a žehlenie bielizne.

 

Spôsob úhrady (ZRŠ):

 

 

Číslo účtu IBAN:   SK5283605207004206272800            Peňažný ústav: MBank

 

(Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu).

 

 

Stravovanie

 

Stravovanie je zabezpečené v rámci školskej jedálne.

 

Pre prihlásenie dieťaťa na stravu v MŠ treba pred nástupom poslať na e-mail: sj@nejedleho.sk,  alebo doručiť do MŠ zápisný lístok na stravovanie MŠ.

 

Prosíme nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na aktuálny školský rok.

 

Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa bude mať poldennú dochádzku a nebude čerpať olovranty (iba na obdobie celého mesiaca).

 

 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ MČ Dúbravka  Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019 zo dňa 25.06.2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby.

 

Stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na  jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 10 Eur/ mesiac.

Režijný príspevok je nevratný.  Každé dieťa, ktoré odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok.

 

 

 S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

 

 

V praxi to znamená, že predškoláci, ktorí sa zúčastnia VVČ neplatia za stravnú jednotku (dotácia na stravu), hradia iba réžiu (10,- €/ mesiac ).

 

 

Školská jedáleň (príspevok na stravu a réžiu- platný od 1.septembra 2019)

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

 

Materská škola ( od 2 do 6 rokov) :

                Desiata      Obed    Olovrant     Spolu

2.pásmo :  0,36 €     0,85 €   0,24 €      1,45 €

 

Výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na mesiac: 10,00 €

 

Spôsob úhrady (stravné a réžia):

 

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred, najneskôr však do 1. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci,

v ktorom sa dieťa stravuje.

 

Suma pre trvalý príkaz:  39,00 € (obsahuje réžiu aj mesačný poplatok za jedlo)

 

Číslo účtu IBAN:     SK1102000000001634485251                     Peňažný ústav: VÚB

 

VS (variabilný symbol): určí vedúca jedálne

 

Odhlásiť sa zo stravy  je možné  do 8.00 hodiny v MŠ, na tel. 02 64 36 71 27.

 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

 

Vrátenie preplatkov za stravu:

Pre vrátenie preplatkov za stravu v ŠJ je potrebné kontaktovať vedúcu ŠJ: Anna Machová, e-mail: sj@nejedleho.sk, tel.: 0904 546 837.