Informácia o úhrade mesačných poplatkov (tzv. školné 30 eur; stravné a réžia):

 

a) poplatok tzv. školné sa podľa platnej legislatívy má uhrádzať mesiac vopred

b) poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza)

c) za kalendárny mesiac, v ktorom bola materská škola mimo prevádzky bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka

 

 

Mesačný príspevok (školné)- platný od 1.septembra 2019

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

 

1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti Bratislava-Dúbravka  uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 30 eur

pre jedno nezaopatrené dieťa

 

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred, najneskôr do 14. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:

 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu²)

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 

4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku pomernej časti určí zriaďovateľ materskej školy.

 

Predškoláci sú od tejto platby v zmysle zákona oslobodení !

 

 

Spôsob úhrady (školné) :

 

Príspevok 30,00 € sa uhrádza vopred do 14. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu IBAN:      SK0702000000001635580453                Peňažný ústav: VÚB

(Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu).

 

 

 

Rodičovský príspevok (ZRŠ)

 

Rodičovský príspevok ZRŠ Nejedlého je 130 €/ rok.

Ak MŠ v daný školský rok navštevujú 2 súrodenci , za 2. dieťa sa platí príspevok ZRŠ 100 €/ rok.

Suma bola odsúhlasená na 1. združení ZRŠ. Z príspevku sa uhrádzajú pomôcky pre deti na edukáciu, výtvarný a pracovný materiál, hračky, darčeky pre deti, aktivity ako divadlá, výlety, animátori na celoškolské akcie, vybavenie MŠ edukačným detským nábytkom pre námetové hry, uhrádza sa z neho aj pranie a žehlenie bielizne.

 

Spôsob úhrady (ZRŠ):

 

 

Číslo účtu IBAN:   SK5283605207004206272800            Peňažný ústav: MBank

(Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu).

 

 

Stravovanie

 

Stravovanie je zabezpečené v rámci školskej jedálne ZŠ.

 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ MŠ Mestská časť Bratislava- Dúbravka

Všeobecne záväzným  nariadením.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2019 zo dňa 25.06.2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach určuje výšku nákladov  na nákup potravín  podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

 

Stravníci vo veku od 2 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na  jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 10 Eur/ mesiac.

Režijný príspevok je nevratný.  Každé dieťa, ktoré odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok.

 

 

Deti, ktoré navštevujú materskú školu na poldenný pobyt uhrádzajú príspevok za desiatu a obed a režijné náklady.

 

 S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

 

 

V praxi to znamená, že predškoláci, ktorí sa zúčastnia VVČ neplatia za stravnú jednotku (dotácia na stravu) a hradia si len réžiu (10,- €/ mesiac ).

 

Zákonný zástupca uhrádza príspevok za dieťa alebo žiaka, ktorý sa nezúčastni výchovno vzdelávacieho procesu a zároveň si neodhlási stravu-obed. Na takýto obed – stravu nepripadá dotácia zo štátu (pre predškolákov), t. j. neodhlásený obed hradí zákonný zástupca dieťaťa sumou prislúchajúcou žiakovi podľa uvedeného pásma.

 

Školská jedáleň (príspevok na stravu a réžiu- platný od 1.septembra 2019)

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

 

Materská škola ( od 2 do 6 rokov) :

                Desiata      Obed    Olovrant     Spolu

2.pásmo :  0,36 €     0,85 €   0,24 €      1,45 €

 

Výška poplatku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na mesiac: 10,00 €

 

Spôsob úhrady (stravné a réžia):

 

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred.

Najneskôr však do 1. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom sa dieťa/žiak stravuje.

 

Suma pre trvalý príkaz:  39,00 € (obsahuje réžiu a mesačný poplatok za jedlo)

 

Číslo účtu IBAN:     SK1102000000001634485251                      Peňažný ústav: VÚB

 

VS (variabilný symbol): určí vedúca jedálne

 

Vrátenie preplatkov školskej jedálne

 

Pre vrátenie preplatkov školskej jedálne je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť materskej škole.

Formulár žiadosti môžete získať tu: Formulár žiadosti o vrátenie preplatkov školskej jedálne.