OZNAM - JESENNÉ PRÁZDNINY !!

Počas jesenných prázdnin v dňoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020 budú všetky materské školy

v mestskej časti Bratislava-Dúbravka ZATVORENÉ.

 

Pokyny pre rodičov od 11.10.2020

 

Prevádzka MŠ od 5.10.2020 je od 6,30 hod do 17,00 hod - Organizácia MŠ a pokyny od 5.10.2020

 

Prevádzka MŠ  od 7.9.2020:

 

Na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti sa od 7.9.2020 upravuje prevádzka materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka do 17:00 hod.

Je to hlavne pre rodičov, ktorí dochádzajú za prácou mimo mestskej časti.

 

MŠ je v mesiaci september 2020 otvorená v čase od 7,00 hod do 16,00 hod

 

Opatrenia pri nástupe do MŠ od 2.9.2020:

 

( na základe usmernenia ministerstva školstva „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021“, Oddelenia školstva, vzdelávania a športu MČ Bratislava-Dúbravka )

 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie - dotazník (príloha č. 3), alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie o bezinfekčnosti- príloha č.4).

 

Pokyny pre rodičov pri nástupe do MŠ od 02.09.2020.

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Podmienky upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 stanovujú základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní (infografika 1-4), ( Semafor pre MŠ )

 

   infografika1.jpg  (Infografika 1)

   infografika2.jpg  (Infografika 2)

   infografika3.jpg  (Infografika 3)

   infografika4.jpg  (Infografika 4)

 

 

 

Usmernenie zriaďovateľa k prevádzke od 1.6.2020

15. 6. 2020 - Usmernenie zriaďovateľa a pokyny pre rodičov k prevádzke od 15.6.2020

1. 6. 2020 - Od 1.6.2020 je Materská škola otvorená v špeciálnom režime - pokyny pre rodičov , MÚ - návrat do škôlok

 

Zmena zapisovania do materských škôl - predĺženie termínu

 

Vzhľadom na pandemicnú situáciu ohľadne COVID19 sa predlžuje termín zápisu detí do konca mája.

 

Elektronický zápis detí do MŠ v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka jeho termín predĺžila do 30. mája.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 je dostupný na stránke Mestskej časti Dúbravka od 1.apríla 2020.

 

Spôsob odoslania žiadosti o prijatie 2020/2021 - zmena

 

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky materskej školy. Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15. júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára na žiadosti bude treba doložiť dodatočne najneskôr do 30. júna 2020 (kto momentálne nemôže navštíviť svojho pediatra).

 

Odklad povinnej školskej dochádzky pre predškolákov

 

Rodičia predškolákov, ktorí chcú dať svojim deťom odklad povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021, sú povinní poslať riaditeľke MŠ žiadosť e-mailom na: msnejedleho8@gmail.com  do 27.4.2020. Tlačivo žiadosti o predĺženie dochádzky nájdete tu: Tlačivo o predĺžení dochádzky.

 

Prerušenie vyučovania vzhľadom na pandemickú situáciu COVID19

 

Prerušenie vyučovania od 16. marca.

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach: Usmernenie.

 

 

Prerušenie prevádzky počas mesiaca august 2020

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MČ Bratislava-Dúbravka  a v zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov bude prevádzka MŠ Nejedlého počas letných prázdnin 2020 prerušená v mesiaci august. V mesiaci júl bude prevádzka MŠ riadne zabezpečená.

 

Zmena výšky školného od 25. 6. 2020

 

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí nové verejne záväzné nariadenie MČ Bratislava Dúbravka č. 4/2019 zo dňa 25. 06. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach: Všeobecne záväzné nariadenie nájdete na tomto odkaze.