Darujte nám 2 %,3 % daní, pomôžete deťom v našej MŠ.

V roku 2020 budete môcť podiel (2%) zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2019  poukázať na naše občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA.

Rada rodičov s vedením MŠ Nejedlého založili v novembri 2017 občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA, so sídlom Nejedlého 8, 841 02 Bratislava.

 Aj tento rok bude naše OZ poberať podiel 2% zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2019.

 

Občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA

 

Občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA má nasledujúce ciele:

 

  • Podpora modernizácie materiálno - technického zabezpečenia v Materskej škole Nejedlého 8, so sídlom Nejedlého 8, v Bratislave , najmä:
    • inováciu a rozširovanie učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,
    • knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
    • softvérové vybavenie výpočtovej techniky.
  • Podpora kultúrno-spoločenských a pohybových aktivít detí v MŠ Nejedlého
  • Pomoc pri zabezpečovaní externej odbornej podpory rozvoja MŠ Nejedlého najmä v oblasti prednáškových, poradenských a súvisiacich činností odborníkov v predškolskej výchove.

 

Ako nám môžete pomôcť?

 

Môžete poukázať 2% Vašich daní.

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie a tým prispieť k zlepšovaniu podmienok našich detí v materskej škole Nejedlého. Ako iste viete, peniaze neposielate vy osobne ale daňový úrad. Ide o podiel vami už zaplatenej dane z príjmov, takže vás to nebude stáť nič naviac. Do príslušných tlačív nie je potrebné vypĺňať číslo účtu občianskeho združenia.

 

Naše identifikačné údaje:

IČO: 51243342

Právna forma: občianske združenie

Názov: MŠ NEJEDLÍČKA

Ulica: Nejedlého

Číslo: 1914/8

PSČ: 841 02

Obec: Bratislava

 

Postup pri poukázaní 2% daní

 

Ak ste zamestnanec

 

Požiadajte prosím svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti. Tiež ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. V ňom sa dozviete sumu zaplatenej dane a viete si vypočítať sumu 2% alebo 3% dane určenej na poukázanie (minimálne môžete poukázať 3 Eurá). Na základe potvrdenia vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

 

Poznámka: 3% zo zaplatenej dane je oprávnená poukázať iba osoba, ktorá v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie.

 

Vyplnené a podpísané obidve tlačivá (potvrdenie a vyhlásenie) zašlite do 30. 4. 2020 na príslušný daňový úrad (určuje sa podľa miesta vášho trvalého pobytu). Miestnu príslušnosť si viete zistiť na stránke finančného riaditeľstva https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

 

Môžete nám osobne priniesť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (zamestnanec) alebo strany č. 11 z daňového priznania fyzickej osoby alebo strany č. 12 daňového priznania právnickej osoby, ktoré za Vás zašleme na daňový úrad.

 

 

Ak ste fyzická osoba (FO)

 

Ak ste fyzická osoba – živnostník alebo si sami podávate daňové priznanie za rok 2019, máte možnosť poukázať podiel 2% zo zaplatenej dane (minimálne 3 Eurá), alebo 3% zo zaplatenej dane (minimálne 3 Eurá). Urobíte tak prostredníctvom Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, kde vyplníte XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 

Poznámka: podiel do výšky 3 % dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, pričom písomné potvrdenie o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.

 

Ak ste právnická osoba (PO)

 

Právnické osoby môžu poukázať zo zaplatenej dane 1% (minimálne 8 Eur) jednému alebo viacerým prijímateľom. V prípade, že právnická osoba darovala do termínu na podanie daňového priznania minimálne 0,5% zo zaplatenej dane subjektom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, je PO oprávnená poukázať 2% (minimálne 8 Eur) jednému alebo viacerým prijímateľom.

 

V oboch prípadoch stačí v daňovom priznaní k dani z príjmov PO vyplniť VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

 

Tlačivá na poukázanie 2% daní:

 

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 

Dokumenty

 

Stanovy občianskeho združenia MŠ NEJEDLÍČKA