Darujte nám 2 %,3 % daní, pomôžete deťom v našej MŠ.

 

Budeme radi, ak podporíte aj tento rok našu Materskú školu a darujete Vaše 2 % daní nášmu OZ MŠ NEJEDLÍČKA pre zlepšenie podmienok MŠ, za účelom inovácie a kvalitného vybavenia pre Vaše deti

Aj v roku 2022 budete môcť podiel (2%) zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2021  poukázať na naše občianske združenie.

 

Tlačivá na poukázanie 2% daní:

 

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 

Občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA

Rada rodičov s vedením MŠ Nejedlého založili v novembri 2017 občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA.

 

Identifikačné údaje:

 

IČO: 51243342

Právna forma: občianske združenie

Názov: MŠ NEJEDLÍČKA

Ulica: Nejedlého

Číslo: 1914/8

PSČ: 841 02

Obec: Bratislava

 

Občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA má nasledujúce ciele:

  • Podpora modernizácie materiálno - technického zabezpečenia v Materskej škole Nejedlého 8, so sídlom Nejedlého 8, v Bratislave , najmä:
    • inováciu a rozširovanie učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky,
    • knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
    • softvérové vybavenie výpočtovej techniky.
  • Podpora kultúrno-spoločenských a pohybových aktivít detí v MŠ Nejedlého
  • Pomoc pri zabezpečovaní externej odbornej podpory rozvoja MŠ Nejedlého najmä v oblasti prednáškových, poradenských a súvisiacich činností odborníkov v predškolskej výchove.

 

Ako nám môžete pomôcť?

 

Môžete poukázať 2% Vašich daní.

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie a tým prispieť k zlepšovaniu podmienok našich detí v materskej škole Nejedlého.

Ako iste viete, peniaze neposielate vy osobne ale daňový úrad. Ide o podiel vami už zaplatenej dane z príjmov, takže vás to nebude stáť nič naviac.

 

Postup pri poukázaní 2% daní

 

Ak ste zamestnanec

 

Požiadajte prosím svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Tiež ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z potvrdenia sa dozviete sumu zaplatenej dane, na základe ktorej si viete vypočítať sumu 2% alebo 3% Vašej dane určenej na poukázanie (minimálne môžete poukázať 3 Eurá).

Následne vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.

 

Poznámka: 3% zo zaplatenej dane je oprávnená poukázať iba osoba, ktorá v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie.

 

Vyplnené a podpísané obidve tlačivá (potvrdenie a vyhlásenie) zašlite do 30. 4. 2022 na príslušný daňový úrad (určuje sa podľa miesta vášho trvalého pobytu).

Pre obvod s trvalým bydliskom Bratislava IV je adresa daňového úradu: Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

 

Miestnu príslušnosť daňového úradu pre ostatné mestá/obvody si viete zistiť na stránke Finančnej správy SR:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

 

Môžete nám aj osobne priniesť (v dostatočnom časovom predstihu) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (zamestnanec) aj s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa, my ich za Vás zašleme na príslušný daňový úrad.

 

 

Ak si podávate daňové priznanie sami:

 

- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka

 

 

Dokumenty

 

Stanovy občianskeho združenia MŠ NEJEDLÍČKA