O našej materskej škole

 

Naša materská škola cieľavedome a zámerne podporuje komplexný rozvoj a učenie sa detí. Zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie (edukáciu). Materská škola zabezpečuje aj poldennú výchovu a vzdelávanie, vždy dopoludnia. Rozvíjame u detí zdravé sebavedomie, uvedomovanie si vlastnej hodnoty a zdravú sebakritiku, učíme  dieťa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba zodpovednosť. Vedieme deti k ochrane svojho zdravia a k osvojeniu si zdravého životného štýlu.

 

Edukačný proces orientujeme na podnecovanie gramotnosti, rozvoj komunikačných a jazykových spôsobilostí, rozvoj jemnej motoriky. Opierame sa o pozitívnu výchovu založenú na dôvere a láske k dieťaťu.

 

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania je každoročne prerokované so zákonnými zástupcami detí na prvom stretnutí rodičov detí materskej školy, odsúhlasuje ju zriaďovateľ materskej školy – Mestská časť Bratislava – Dúbravka. Denná dĺžka poskytovania predprimárneho vzdelávania je od  6:30 do 17:00 hod.

 

Zriaďovateľ

 

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2

841 02 Bratislava

 

Triedy a učitelia

 

1. trieda – sovičky

Romana Drbúlová Mgr. - triedna učiteľka

Zdenka Koleňová, zastupujúca učiteľka (za p.uč. Andrea Rihová)

 

 

2. trieda – motýliky

 

Dominika Šestáková Mgr. – triedna učiteľka

Darina Sobotová, učiteľka

 

4.A trieda – žabky

 

Anna Brečková – triedna učiteľka

Diana Srdošová, riaditeľka

 

4.B trieda – lienky

 

Milena Mokráňová, – triedna učiteľka

Michaela Poršoková , učiteľka