Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a odovzdať tieto tlačivá:

 

 

Potreby detí pri nástupe do MŠ

 

Čestné vyhlásenie k Eduzber

 

Vážení rodičia, v zmysle §7,odsek 4, zákona č.325/2012Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže dieťa materskej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ materskej školy. To znamená, že ak na území mesta pôsobí viacero materských škôl, jedno dieťa môže vykázať do zberu údajov len jeden zriaďovateľ, ktorý na dieťa dostane finančné prostriedky od štátu. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca dieťaťa (rodič) povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov na príslušný školský rok iba jednej materskej škole, pre ktorú sa rozhodne. Na základe odovzdaných čestných prehlásení škola spracuje zoznam detí ako prílohu do zberu údajov, ktorý predloží zriaďovateľovi.

 

Formulár čestného vyhlásenia si môžete získať kliknutím na nasledujúci odkaz: Formulár čestného vyhlásenia - Eduzber.

 

 

Predĺženie školskej dochádzky do materskej školy z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky

 

Z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť a podpísať žiadosť o predĺženie dochádzky dieťaťa. Formulár žiadosti je možné stiahnuť z nasledujúceho odkazu: Žiadosť o predĺženie dochádzky do materskej školy.

 

Ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole

 

Pre predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do materskej školy žiadosť. Žiadosť môžete získať kliknutím na nasledujúci odkaz: Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania.

 

Prerušenie dochádzky do materskej školy

 

Pre prerušenie dochádzky dieťaťa v materskej škole z osobných/ zdravotných dôvodov je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť, ktorú si stiahnete z odkazu:  Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ.

 

Školský poriadok

 

Aktuálne platný školský poriadok nájdete tu: Školský poriadok.

 

Školský vzdelávací program

 

Aktuálne platný školský vzdelávací program nájdete tu: Školský vzdelávací program.