Povinné potvrdenia po neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

 

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (tlačivo nižšie) predkladá rodič vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 kalendárnych dní a pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a odovzdať tieto tlačivá:

 

 

Tačivá (Covid):

 

 

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ: Potreby detí pri nástupe do MŠ

 

 

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPPV)- informácie

 

- Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovanie PPPV - tu

- Žiadosť o pokračovanie PPPV - tu

 

Ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole

 

Pre predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do materskej školy žiadosť:  Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania.

 

Prerušenie dochádzky do materskej školy

 

Pre prerušenie dochádzky dieťaťa v materskej škole z osobných/ zdravotných dôvodov je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť, potvrdenú pediatrom:  Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ.

 

Školský poriadok

 

Aktuálne platný školský poriadok nájdete tu: Školský poriadok.

 

Školský vzdelávací program

 

Aktuálne platný školský vzdelávací program nájdete tu: Školský vzdelávací program.