Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a odovzdať tieto tlačivá:

 

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ: Potreby detí pri nástupe do MŠ

 

 

Predĺženie školskej dochádzky do materskej školy z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky

 

Z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť a podpísať žiadosť o predĺženie dochádzky dieťaťa.

Formulár žiadosti: Žiadosť o predĺženie dochádzky do materskej školy.

 

Ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole

 

Pre predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do materskej školy žiadosť:  Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania.

 

Prerušenie dochádzky do materskej školy

 

Pre prerušenie dochádzky dieťaťa v materskej škole z osobných/ zdravotných dôvodov je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť, potvrdenú pediatrom:  Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ.

 

Školský poriadok

 

Aktuálne platný školský poriadok nájdete tu: Školský poriadok.

 

Školský vzdelávací program

 

Aktuálne platný školský vzdelávací program nájdete tu: Školský vzdelávací program.