Povinné potvrdenia po neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ) predkladá rodič vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 3 kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov) a pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ.

 

Ospravedlnenie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

 

Pri prerušení dochádzky dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné do 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), rodič uvedie na zadnej strane tlačiva Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ

a odovzdá pri nástupe do MŠ.

 

Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, zároveň odovzdáva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a odovzdať tieto tlačivá:

 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) aj pri prvom nástupe do MŠ.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti- návštevník - vstup do budovy a návštevy v MŠ sú povolené len so súhlasom riaditeľky MŠ.

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ: Potreby detí pri nástupe do MŠ

 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie a pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

(PPPV) - informácie

- Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovanie PPPV - tu

- Žiadosť o pokračovanie PPPV - tu

- Súhlas pediatra s pokračovaním PPPV - tu

 

Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole :

(neplatí pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné)

Pre predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do materskej školy žiadosť:  Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania.

 

Prerušenie dochádzky do materskej školy:

(neplatí pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné)

Pre prerušenie dochádzky dieťaťa v materskej škole z osobných/ zdravotných dôvodov je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť, potvrdenú pediatrom:  Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ.

 

Školský poriadok

Školský poriadok platný od 1.9.2021 nájdete tu: Školský poriadok

 

Školský vzdelávací program "Zvedavý Nejedlík"

Školský vzdelávací program platný od 1.9.2021 nájdete tu: Školský vzdelávací program

 

Denný poriadok/režim MŠ Nejedlého:  Denný poriadok