Krúžková činnosť v MŠ:

(krúžky začínajú od októbra)

 

Tanečný krúžok-pondelok

1.skupina (2.trieda)

od 15,10 do 15,40 hod

 

2. skupina (3. a 4. trieda)

od 15, 50 do 16,20 hod

 

Krúžok AJ

utorok a štvrtok

1.skupina (2. a 3.trieda)

od 15,10 do 15,40 hod

 

2. skupina (3. a 4. trieda)

od 15,45 do 16,15 hod

 

Športová príprava

piatok

od 15,00 do 16,00 hod

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na web stránke Materskej školy Nejedlého 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria aktivít detí je pre rodičov našej MŠ  na fcb v skupine:

MŠ Nejedlého (rodičia detí).

 

- Usmernenie zriaďovateľa a pokyny pre rodičov k prevádzke od 15.6.2020

 

- Od 1.6.2020 je Materská škola otvorená v špeciálnom režime - pokyny pre rodičov , MÚ - návrat do škôlok

 

- ZMENA!- ZAPISOVANIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL - DO KONCA MÁJA

 

Elektronický zápis detí do MŠ v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka jeho termín predĺžila do 30. mája.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 je dostupný na stránke Mestskej časti Dúbravka od 1.apríla 2020.

 

- ZMENA!- PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL:

 

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky materskej školy.

Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15 . júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára na žiadosti bude treba doložiť dodatočne najneskôr do 30 . júna 2020 (kto momentálne nemôže navštíviť svojho pediatra).

 

- Oznam pre rodičov- predškolákov:

 

Rodičia predškolákov, ktorí chcú dať svojim deťom odklad povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021, sú povinní poslať riaditeľke MŠ žiadosť e-mailom na: msnejedleho8@gmail.com  do 27.4.2020.

Tlačivo žiadosti o predĺženie dochádzky nájdete na našej webovej stránke

http://www.ms-nejedleho.sk/dokumenty.html  v odstavci:  Predĺženie školskej dochádzky do materskej školy z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky

 

Ďakujem riaditeľka MŠ

 

 

- AKTUALIZÁCIA PRERUŠENIA VYUČOVANIA od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane:

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach :Usmernenie

 

 

Vážení rodičia,

 na základe rozhodnutia zriaďovateľa MČ Bratislava-Dúbravka  a v zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov bude prevádzka MŠ Nejedlého počas letných prázdnin 2020 prerušená v mesiaci august.

V prípade, že budete potrebovať pre svoje dieťa náhradnú MŠ v mesiaci august- MŠ Damborského, treba ho prihlásiť do 31.5.2020 u triednej učiteľky.

V júli bude prevádzka v MŠ Nejedlého zabezpečená,

a to pre deti, ktorých zákonní zástupcovia vyjadria písomný záujem v záznamových hárkoch u triednych učiteliek.

 

 

Milí rodičia a priatelia MŠ, darujte nám aj tento rok 2 %,3%  daní,

pomôžete tým deťom v našej MŠ, viac info v OZ MŠ NEJEDLÍČKA.

Ďakujeme :-)

 

 

 

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí nové VZN MČ Bratislava Dúbravka č. 4/2019

zo dňa 25. 06. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu

dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na čiastočnú úhradu

nákladov v školách a školských zariadeniach:

Všeobecne záväzné nariadenie nájdete na tomto odkaze.